Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 52 410 677

Vonatkozó jogszabályok

A szervezet tevékenységét meghatározó jogszabályok listája

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2004. évi LXVII. törvény Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
2009. évi CXLIV. törvény vízitársulatokról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
2019. évi CXIII. törvény   az öntözéses gazdálkodásról
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról
196/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
91/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 
297/2009. (XII. 21.) Korm. Rendelet  a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról
146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól
413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet Egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet A helyi közszolgáltatás információs rendszerről
74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
97/2019. (IV. 30.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet A víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet Az árvíz- és belvízvédekezésről
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól
17/2002. (III: 7.) KöViM rend. A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
58/2012. (XI. 27.) BM rendelet a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
45/2014. (IX. 23.) BM rendelet A vízrajzi feladatok ellátásáról
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet A folyók mértékadó árvízszintjeiről
13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
16/2016. (V. 12.) BM rendelet A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
22/2016. (VI. 15.) BM rendelet A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
18/2019. (V. 10.) BM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről
61/2015. (X. 21.) NFM rendelet A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
92/2013. (X. 10.) VM rendelet A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
14/2015. (III. 31.) FM rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
44/2015. (VII. 28.) FM rendelet A halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól
55/2015. (IX. 18.) FM rendelet Földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről
89/2015. (XII. 22.) FM rendelet Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól
90/2015. (XII. 22.) FM rendelet Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
77/2011. (X. 14.) OGY határozat a Nemzeti Energiastratégiáról
18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról
1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
28/2015. (VI. 17.) OGY határozat A biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról
23/2018. (X. 31.) OGY határozat A 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról
1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat A 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról
1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat A vízgazdálkodási tanácsokról
19/2012. (V. 22.) BM utasítás a Vízitársulati Vízkárelhárítási Szabályzat kiadásáról
24/2012. (V. 31.) BM utasítás a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről